Denominació Social: Medicina Pericial Ortiz
Nom Comercial: MP ORTIZ 2022 S.L
Domicili Social: APARTAT DE CORREUS núm. 7  (08254 El Pont de Vilomara i Rocafort)
CIF / NIF: B09651837
Teléfon: 607288969

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSS1-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dades Personals.- D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), Medicina Pericial Ortiz li comunica la política adoptada per tractar les dades personals.

1.-Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: MP ORTIZ 2022 SL

Adreça Postal: Apartat de correus núm.  7  (08254 El Pont de Vilomara i Rocafort)

Teléfon: 607288969

Correu electrònic: info@mpericialortiz.com

Canal de Protecció de Dades: info@mpericialortiz.com

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Medicina Pericial Ortiz tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’executar els serveis contractats amb nosaltres, així com gestionar l’enviament de la informació sobre els nostres serveis i productes.

3.- Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es dugui a terme l’execució dels serveis contractats i en els terminis previstos en les disposicions legals referent a la prescripció de la responsabilitat que pogués derivar-se del mateix.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment informat de la persona interessada per a l’execució del contracte de prestació de serveis.

La base legal per enviar informació comercial sobre els nostres productes i serveis és el seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades de caràcter personal a tercers, excepte per disposició legal.

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Medicina Pericial Ortiz estan tractant dades personals que li concerneixen, o no.

 Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

 En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

 En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

7.- Com podran exercitar aquests drets?

L’interessat pot dirigir-se a la nostra adreça postal Apartat de correus núm. 7  (08254 El Pont de Vilomara i Rocafort). O bé, a través de la següent adreça de correu electrònic: info@mpericialortiz.comincloent en tots dos casos còpia del DNI.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament el fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas de redirigir al lloc web principal del prestador.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@mpericialortiz.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.